top of page

CoronaHeeft G.d Zijn geduld verloren?

Dat is wat ik mij afvraag.

Het begon allemaal zo mooi. ‘In den beginne’ en verder. Bereesjiet-Genesis.

Tot en met de schepping van de mens. Een wonderbaarlijk wezen.

Bestaande uit 100 biljoen cellen. Alle voortgekomen uit één enkele bevruchte eicel.

Met een onvoorstelbaar ingewikkeld systeem van hersenen en centraal zenuwstelsel.

En nog veel meer.

Aan die rijkdom was wel een voorwaarde verbonden. Leven volgens Zes Adamitische Wetten. Dat wel. Later kwam daar nog één wet bij. Bij elkaar de Zeven Noachidische Wetten.

Later. Dat wil zeggen na de Zondvloed. Toen, op de familie Noach na, de hele mensheid ten onder was gegaan. G.d had Zijn geduld verloren…

Een woord valt mij te binnen: androloemoesja. Waarvandaan ken ik dat woord. In gedachten zoek ik en vind ik de plek. In de verklaring van Rasjie op zin 11 van hoofdstuk 6.

Ik citeer en actualiseer. Misschien daarmee mijn openingsvraag beantwoordend.

De Tora-tekst: ‘G.d zag de aarde, en ziet! Zij was verdorven. Want alle vlees had verdorven zijn wandel op aarde. De wereld is vol van geweld.’

Rasjie: ‘Een uitdrukking voor onzedelijkheid en afgoderij. Overal, waar gij ontucht vindt, daar komt androloemoesja = pest over de wereld, en doodt goeden en slechten [ omdat er dus onzedelijkheid heerste, was van zelf ook het einde der mensheid gekomen.


コメント


bottom of page