top of page

De Evolutie van de Eiffeltoren #10 - Cabbala


Dat zoveel Meppelse meisjes na de oorlog met Canadese soldaten zijn getrouwd, is toe te schrijven aan een verkeerd begrijpen van het woord Mapple Leaf.


Zo. Dit is mijn eerste stelling voor een mogelijk promoveren.


Nog een: Zij die zich met de studie van Cabbala bezighouden, roken bij voorkeur Cabbalero. In verband met de Wet op Menselijk Rookgedrag moet dit roken buiten geschieden. Terwijl Cabbala/Kabbala zich juist met het binnen bezighoudt.


‘Ik rook,’ zegt de Cabbalerolist. Maar tijd is relatief. Want ‘ik rook’ in de tegenwoordige tijd is heel wat anders dan ‘ik rook’ in de verleden tijd. Rook vervlucht dan ook snel. Zoals alles wat relatief en niet absoluut is.


Maar nu even serieus.


Kabbala, mystiek is in. Soms als reactie op de tegenwoordig veelal over-rationele benadering van wat wereld en leven is. Soms als reactie op de leegheid die de vulling is van veel westerse levensstijlen. Of het is, zoals Van Dale het omschrijft, het hartstochtelijk streven naar de bijzondere, persoonlijke vereniging van de menselijke ziel met G.d.


Maar de interesse voor de Kabbala kan ook het gevolg zijn van diepere wetenschappelijke inzichten. Zoals in een citaat dat ik tegenkwam, wordt gesteld: ‘Volgens de nieuwe fysica beleven wij de wereld als in een droom. In die droom lijkt de wereld duurzaam, mysterieus, zichtbaar, alomtegenwoordig in de ruimte en stabiel in de tijd. Maar over deze illusie heen verdwijnen alle categorieen van het reele en het irreele.’


Ik leg dit citaat vaak als volgt uit.


Laten wij veronderstellen te beschikken over een speciale collectie brillen. Door die brillen kijken wij naar een blokje ijs, een bakje water en een kolfje waterdamp. U ziet het voor u?


Wij nemen nu de eerste bril van onze bijzondere collectie. Het is de Molecuulbril. Wij kijken naar het blokje, bakje, kolfje. En wij zien geen ijs, water, waterdamp meer, maar H2O, H2O, H2O-moleculen.


De vraag kan nu worden gesteld: wat is de échte werkelijkheid?


Wat wij mét of zónder molecuulbril zien? En het antwoord is: H2O, de moleculaire toestand is de échte werkelijkheid. Maar omdat wij niet over een molecuulbril beschikken, nemen wij een schijnwerkelijkheid waar: ijs, water, waterdamp.


De volgende bril van onze collectie is de Atoombril. Kijkend naar het blokje ijs, het bakje water en het kolfje waterdamp zien wij nu de atomaire opbouw; driemaal een constellatie van waterstof- en zuurstofatomen.


Opnieuw de vraag: wat is de échte werkelijkheid? En opnieuw is het antwoord: ijs, water, waterdamp en alles wat wij ‘gewoon’ zien – die onvoorstelbaar grote verscheidenheid van vormen, geuren, kleuren, stoffen waardoor onze wereld wordt gekenmerkt – is een schijnwerkelijkheid; de atomaire waarneming toont onze ware werkelijkheid. MENDELEJEV dus.


EINSTEIN z.l. leerde dat energie en materie beide verschijningsvormen zijn van een diepere werkelijkheid; een diepere werkelijkheid dan de schijnwerkelijkheden van respectievelijk de atomaire, moleculaire, en zintuiglijk waarneembare wereld.


Wat zien wij wanneer wij door een Quantumbril kijken? Dat de gewone regels van oorzaak en gevolg niet van toepassing zijn. Dat deeltjes ‘zomaar’ ontstaan en ‘zomaar’ verdwijnen. Op het ene moment hier zijn en op het andere moment, zonder aanwijsbare reden, elders opduiken. Of tegelijkertijd op twee plaatsen verschijnen. Het is een heel andere wereld, maar tegelijkertijd is het ónze wereld van oorzaak en gevolg, van natuurwetten, van stoffelijkheid waar wij lichamelijk deel van uitmaken.


Er zijn nog meer brillen in onze bijzondere collectie. Er is een bril waarmee een eenheid kan worden waargenomen – door sommige vooraanstaande wetenschappers verondersteld – van de materiele en de immateriele wereld. Lichaam en ziel als manifestaties van één, nog diepere werkelijkheid. En zo komen wij vervolgens bij de Ellokoet-G.ddelijkheidsbril, waarmee wij zien dat ‘in Tien Gezegden de wereld is geschapen’(Pirkee Awot 5,1); dat ‘G.d zei en het was’(Psalm 33,9).


Het is de bril waarmee wij de G.ddelijke Woorden en Letters waarnemen, deze Tien Gezegden waardoor alles wat wereld is, bestaat en continu in stand wordt gehouden.


Eén bril ontbreekt in de collectie. ‘Want de mens kan Mij niet zien en leven’(Sjemot-Exodus 33.20). Er bestaat geen bril om te zien dat de G.ddelijke Woorden en Letters, de diepere werkelijkheid van alles wat geschapen is, niet ‘buiten G.d’ bestaan. Er is geen ‘buiten G.d’. Die woorden en Letters bestaan ‘binnen’ Hem.


Al kunnen wij dat niet zien, toch houdt het in, dat Hij, alléén Hij, de Enige Echte Werkelijkheid is.


Onvoorstelbaar. Het beneemt je de adem.

Comments


bottom of page